ДГ "Буратино"
Детска градина в село Черна гора

Безопасност на движението по пътищата

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

  Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен,системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността.Формирането на защитни механизми при деца за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ПО БДП

 

Програмата по безопасност на движение по пътищата /БДП / включва цели, теми, понятия, и тематични разпределения  за организиране на обучението и възпитанието по БДП в детска градина.В нея са формулирани и очакваните резултати от процеса на взаимодействие  в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучението.