ДГ "Буратино"
Детска градина в село Черна гора

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование  в условията на кризи" , финансиран по Оператина програма "Наука и образование за интелигентен растеж" / ОП НОИР/ 2014-2020 година,съфинансира от ЕВропейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове , с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката /МОН/ .

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на криза, да осигурят условия за ефективност за образованието ;да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са : 

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; 

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на учене;

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по - активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда;

В рамките на този проект ДГ "Буратино" продължи изпълнението на част от по проект BG05M2OP001`-3.005-0004 / Активно приобщаване в системата на предучилищното образование /.

В периода юли 2023 г.-декември 2023 г. бяха проведени обучения на деца в рамките на Дейност1 : организиране и провеждане допълнително обучение по Български език за деца от уязвими групи , с получена финансова подкрепа 808,33 лв.

В рамките на планирания брой часове бяха проведени допълнителни модули по образователно направление в частта по български език , осъществявани в педагогически ситуации в учебното време.

След успешното приключване на обучителните дейности деца сертификати за тяхното участие.